ప్రముఖ సామాజికవేత్త శ్రీ బండారి జనార్ధన్ గౌడ్ గారికి జ్ఞాపిక అందజేస్తున్న జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి శ్రీ బి.రంగయ్య నాయుడు గారు.